مقالات کد اقتصادی

لزوم دريافت كد اقتصادی جديد برای اشخاص حقوقی

با اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم پس از ده سال ارائه 3 ماه یک بار فهرست معاملات به سازمان مالیاتی اجباری می‌شود
بیشتر

کلیات اخذ کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
بیشتر

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.
بیشتر
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load