کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی حقیقی

مرحله اول:

– 3 قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه

امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد) فقط آدرس تهران

آدرس و کدپستی محل سکونت شخص

-سرمایه کارت بازرگانی(غیر نقدی) 

مرحله دوم:

مدرک تحصیلی: مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا پروانه بهره برداری به نام متقاضی که از تاریخ صدور آن حداقل دو سال گذشته باشد.

کارت پایان خدمت/ معافیت (پشت و رو)

اجاره نامه محضری/ غیر محضری یا سند مالکیت

کد اقتصادی جدید

گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

گواهی عدم سوء پیشینه که سه ماه از صدورش نگذشته باشد

فرم تصدیق امضا

گواهی ابنک مبنی بر حسن اعتبار بانکی

سه مورد از زمینه های فعالیت شرکت

شرکت در کلاس اتاق بازرگانی، پرداخت هزینه های قانونی

ارائه اصل تمامی مدارک در اتاق بازرگانی توسط متقاضی الزامی است

 

مدارک مورد نیاز در صورتی که مفاصا حساب به عهده موسسه می باشد

 

کد اقتصادی

رضایت نامه ملک

شماره اقتصادی جدید یا فرم پیش ثبت نام

گواهی ارزش افزوده

قبض تلفن به آدرس

کپی سند مالکیت و مدارک شناسایی

– مهر و امضا فرم های مربوطه: دفترچه درخواست صدور/تمدید کارت/وکالتنامه

نظرات شما

نظر خودتان را ارسال کنید

0