ثبت برند در ترکیه

امروزه متقاضی ثبت شرکت و ثبت برند در ترکیه به دلیل موقعیت خاص و جذب توریست و همچنین افزایش واردات و صادرات به ترکیه در کشور ما زیاد شده است.

حفاظت از برند در ترکیه ….

سازمان مالکیت صنعتی ترکیه از برند افراد حقیقی و حقوقی مقیم ترکیه و یا موسساتی که در قلمرو ترکیه ثبت شده اند و همچنین افرادی که دارای حقوق از نظر کنوانسیون پاریس و برن هستندحمایت حقوقی می کند و اجازه کپی برداری از برند این افراد را به هیچ کسی نمی دهد.