جواز تاسیس چیست ؟

منظور از اخذ جواز تاسیس دریافت گواهی و مجوزی می باشد که برای سرمایه گذار و تولید در شهرک های صنعتی صادر می شود. جواز تاسیس با توجه به نوع محصول از وزارت صنعت،معدن،تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و… اخذ می شود. مدت اعتبار جواز تاسیس سک سال می باشد. و بعد از آن قابل تمدید است.

نکته : برای ثبت برند فارسی ، اخذ جواز تاسیس مرتبط لازم است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس

کپی مدارک هویتی جهت اشخاص حقیقی

کپی مدارک شرکت

مدارک هویتی مدیر عامل جهت اشخاص حقوقی.